Katedra matematiky
Publikováno: 1. 3. 2024 09:31
Autor: Kateřina Krejčí

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů (výpis ze Studijního a zkušebního řádu VŠPJ - platné od 10. 8. 2022)

Článek 16
Uznávání předmětů a kreditů

  1. Student může požádat o uznání předmětů absolvovaných na téže nebo jiné vysoké škole, pokud tyto předměty odpovídají předmětům doporučeného studijního plánu VŠPJ. Student může požádat též o uznání předmětů absolvovaných na vyšší odborné škole nebo v rámci celoživotního vzdělávání, pokud tyto předměty odpovídají předmětům doporučeného studijního plánu VŠPJ a jedná se o předměty, které nejsou součástí profilujícího základu studijního programu. O uznání předmětů rozhoduje garant studijního programu. V případě předmětů praxe může student požádat o jejich uznání i na základě praxe, kterou absolvoval jinak než v rámci studia na vysoké škole.
  2. Uznané zkoušky a klasifikované zápočty podle odstavce 1 jsou hodnoceny slovem „uznáno“ a nejsou započítávány do průměrné klasifikace studenta. Uznané zápočty podle odstavce 1 jsou hodnoceny slovem „uznáno“. Kreditní hodnota každého uznaného předmětu je uznána ve výši kreditů jako u předmětu vyučovaného ve studijním programu, do kterého byl uchazeč přijat.
  3. Žádost o uznání předmětu musí student podat v elektronické podobě a povinné přílohy v listinné podobě musí doložit na studijní oddělení nejpozději do konce prvního výukového týdne semestru, do kterého plánuje kredity započítat.

Podrobnější podmínky k uznávání studijních předmětů na VŠPJ obsahuje Metodický pokyn k organizaci výuky v akreditovaných studijních programech VŠPJ (MP č. 4/2022).

Obecná pravidla, kterými se řídí doporučování žádostí o uznávání předmětů garantovaných Katedrou matematiky VŠPJ 

  • Žádosti o uznání předmětu jsou posuzovány jednotlivě. Je posuzována zvláště míra shody v obsahu, rozsahu a způsobu zakončení.
  • K uznání nejsou doporučovány volitelné předměty.
  • K uznání nejsou doporučovány předměty, ze kterých žadatel získal klasifikaci D nebo E (hodnotící stupnice A až F, kde F je nesplněno).
  • K uznání nejsou doporučovány výsledky starší pěti let.
Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...