Uznávání předmětů

Uznávání předmětů (výpis ze Studijního a zkušebního řádu VŠPJ - platné od 4. 12. 2018)

Článek 16
Uznávání předmětů a kreditů

  1. Student může požádat o uznání předmětů absolvovaných na téže nebo jiné vysoké škole, pokud tyto předměty odpovídají předmětům doporučeného studijního plánu VŠPJ. O uznání předmětů rozhoduje vedoucí odborné katedry, kterou je daný předmět garantován. V případě předmětů praxe může student požádat o jejich uznání i na základě praxe, kterou absolvoval jinak než v rámci studia na vysoké škole.
  2. Uznané zkoušky podle odstavce 1 jsou hodnoceny slovem „uznáno" a nejsou započítávány do průměrné klasifikace studenta. Jejich kreditní hodnota je uznána ve výši kreditů jako u předmětu vyučovaného ve studijním programu, do kterého byl uchazeč přijat.
  3. Žádost o uznání předmětu musí student podat v elektronické podobě v průběhu tvorby rozvrhu příslušného semestru před odesláním "Zápisového listu" a povinné přílohy musí doložit na studijní oddělení nejpozději do konce prvního výukového týdne semestru, do kterého plánuje kredity započítat.
  4. Na uznávání zápočtů se přiměřeně vztahuje odstavec 2.

Podrobnější podmínky k uznávání studijních předmětů na VŠPJ obsahuje Metodický pokyn k organizaci výuky v akreditovaných studijních programech VŠPJ (MP č. 1/2019).

-----------------------------------------------------

Student může v kterémkoliv semestru žádat o uznání jakéhokoliv předmětu ze svého doporučeného studijního plánu.

Postup při podávání žádostí o uznání předmětů a kreditů naleznete zde, platné od LS 2015/2016.

-----------------------------------------------------

Obecná pravidla, kterými se řídí rozhodování o uznávání předmětů na Katedře matematiky

  • Žádosti o uznání předmětu, které garantuje Katedra matematiky, jsou posuzovány jednotlivě. Je posuzována zvláště míra shody v obsahu, rozsahu a způsobu zakončení.
  • Vedoucí katedry rozhoduje na základě doporučení garanta příslušného předmětu.
  • Nejsou uznávány volitelné předměty.
  • Nejsou uznávány předměty, ze kterých žadatel získal klasifikaci "uspokojivě" (D) nebo "dostatečně" (E).
  • Neuznávají se výsledky starší pěti let.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz